N4-5レベル 聴解・会話クラス(入門編)Nhập môn Nghe nói - Hội thoại

Số lượng tối đa: 1

Trình độ tiếng Nhật: 0

初心者対象の日常会話のレッスンになります。