Đăng ký thành viên (Để đăng kí lớp các thông tin phải chính xác)